More photos from Xi An

Xi An : Mr. Ball Xi An : Smoking skewers Xi An : Lamb head Xi An : Team work Xi An : Portrait of a Hui woman Xi An : Bottom outside Xi An : Reflection Xi An : Hui cuisine Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Sweet potatoes Xi An : Hui family at the stove