More photos from Xi An

Xi An : Dates Xi An : Spice market Xi An : Flying bird Xi An : Bottom outside Xi An : Lamb skewers Xi An : Reflection Xi An : Hui cuisine Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Oranges net Xi An : Sweet potatoes Xi An : The joy of the cook