More photos from Xi An

Xi An : Flying bird Xi An : The smile Xi An : Hot water Xi An : Reflection Xi An : Skewer stall Xi An : Alley Xi An : Lamb head Xi An : Sweet potatoes Xi An : Hui cook Xi An : Dates Xi An : Three old people