More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Door Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : Prayers Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Ruins Zhongdian : Songzalin Monastery