More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Flags Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Ruins Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Veranda in a monastery