More photos from Zhongdian

Zhongdian : Room of the prayer wheels Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Flags Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Monastic greyness