More photos from Zhongdian

Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Wooden roof