More photos from Zhongdian

Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Tibetan circle of life Zhongdian : Temple is red Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Too much?