More photos from Zhongdian

Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Too much? Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Back view Zhongdian : Monastic greyness