More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Ruins Zhongdian : Door Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Rooster Zhongdian : Kitchen