More photos from Zhongdian

Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Rooster Zhongdian : Door Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Ruins Zhongdian : Kitchen (2)