More photos from Zhongdian

Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Too much? Zhongdian : Back view Zhongdian : Wooden roof Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Door