More photos from Zhongdian

Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Flags Zhongdian : Rooster Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Kitchen