More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Blue White Red Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Door Zhongdian : Too much? Zhongdian : Back view Zhongdian : Car sharing Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : At the hedge of Tibet