More photos from Zhongdian

Zhongdian : Rooster Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Prayers Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Wooden roof