More photos from Zhongdian

Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Window on a courtyard Zhongdian : Veranda in a monastery