More photos from Zhongdian

Zhongdian : Car sharing Zhongdian : Rooster Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Blow the wind Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Monk from above