More photos from Zhongdian

Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Praying in the temple Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Door Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Roofs everywhere