More photos from Zhongdian

Zhongdian : Tapestry Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Temple is red Zhongdian : Rooster Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Wooden roof