More photos from Zhongdian

Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Tibetan kitchen Zhongdian : Door on a roof Zhongdian : Car sharing Zhongdian : From Stone and Gold