More photos from Zhongdian

Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Young Monk Zhongdian : Games in the kitchen Zhongdian : Veranda in a monastery Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Tibetan scarf Zhongdian : Songzanlin Monastery (2) Zhongdian : Back view