More photos from Zhongdian

Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Back view Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Prayers mills Zhongdian : Too much? Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Kitchen Zhongdian : Kitchen (2) Zhongdian : Tibetan amulets Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : Flags