More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzanlin Monastery (3) Zhongdian : The life's wheel Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Prayers Zhongdian : Tibetan architecture Zhongdian : Mix kinds Zhongdian : Giant prayer wheel Zhongdian : Tibetan lamasery Zhongdian : Kitchen Zhongdian : At the hedge of Tibet (2) Zhongdian : Door on a roof