More photos from Zhongdian

Zhongdian : Songzalin Monastery Zhongdian : At the hedge of Tibet Zhongdian : Flags Zhongdian : Push the mill Zhongdian : Roofs everywhere Zhongdian : Success in the future Zhongdian : Monk from above Zhongdian : Veils and religion Zhongdian : Monastic greyness Zhongdian : Dialogue Zhongdian : Car sharing