More photos from Jinhong

Jinhong : The plain under the bridge Jinhong : The neon church Jinhong : I pull your ears Jinhong : The old woman enters her home Jinhong : Laos? No, Xishuanbanna Jinhong : Sunset on the river Jinhong : The thinker Jinhong : Bai houses Jinhong : Suspended bridge