More photos from Jinhong

Jinhong : I pull your ears Jinhong : The neon church Jinhong : The thinker Jinhong : The water tank Jinhong : The old woman enters her home Jinhong : Laos? No, Xishuanbanna Jinhong : Suspended bridge Jinhong : Sunset on the river Jinhong : The plain under the bridge