More photos from Jinhong

Jinhong : Laos? No, Xishuanbanna Jinhong : Bai houses Jinhong : The thinker Jinhong : I pull your ears Jinhong : The neon church Jinhong : The water tank Jinhong : The plain under the bridge Jinhong : The old woman enters her home Jinhong : Sunset on the river