More photos from Jinhong

Jinhong : The plain under the bridge Jinhong : The water tank Jinhong : The neon church Jinhong : The old woman enters her home Jinhong : Laos? No, Xishuanbanna Jinhong : The thinker Jinhong : I pull your ears Jinhong : Suspended bridge Jinhong : Bai houses