More photos from Xiamen

Xiamen : Street food Xiamen : Xiamen Water front Xiamen : Xiamen harbor Xiamen : Xiamen fried fritters Xiamen : Ruines Xiamen : Old colonial house Xiamen : Gulangyu from inside Xiamen : Commercial street in Xiamen Xiamen : Church Xiamen : Wedding's pictures on Gulangyu Xiamen : Boarding