More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Buddha Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Bride with a mask Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Wishes Qingdao : The escape Qingdao : Art Deco building Qingdao : In Qingdao Harbor