More photos from Qingdao

Qingdao : Art Deco building Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Coast Natural Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Import / Export Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Qingdao Alley