More photos from Qingdao

Qingdao : Buddha Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Docking slot Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Old street scenes on the wall Qingdao : Art Deco building Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao