More photos from Qingdao

Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Bride with a mask Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Buddha Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : The bill Qingdao : Docking slot