More photos from Qingdao

Qingdao : Church and street light Qingdao : Burning encens Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Cinderella Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Docking slot Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Art Deco building Qingdao : Old street scenes on the wall