More photos from Qingdao

Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Cinderella Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Import / Export Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Docking slot Qingdao : Small street in Qingdao