More photos from Qingdao

Qingdao : Art Deco building Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Wishes Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Coast Natural Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Rocket Qingdao : Buddha