More photos from Qingdao

Qingdao : The escape Qingdao : Docking slot Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Art Deco building Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Rocket Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Cinderella