More photos from Qingdao

Qingdao : Coast Natural Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Masks game for a wedding Qingdao : The bill Qingdao : Wishes Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Burning encens