More photos from Qingdao

Qingdao : Burning encens Qingdao : Cinderella Qingdao : Wishes Qingdao : The bill Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Old street scenes on the wall Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : Fishermen boats in Qingdao