More photos from Qingdao

Qingdao : Docking slot Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Old street scenes on the wall Qingdao : The little kitty Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Art Deco building Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Bride with a mask Qingdao : Small street in Qingdao