More photos from Qingdao

Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Coast Natural Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : The bill Qingdao : Buddha Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : The little kitty Qingdao : In Qingdao Harbor Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Yuighur restaurant