More photos from Kashgar

Kashgar : Concentration Kashgar : Smiles from Kashgar Kashgar : Little girl at the market Kashgar : Lamb farmer Kashgar : Yuighur Portrait Kashgar : The merchant at the lake Kashgar : Cattle market Kashgar : Loving Grand Pa Kashgar : Uyghur cap Kashgar : On the road to Karakoram Kashgar : Young yuighur girl