More photos from Yangshuo

Yangshuo : Sunset on the mountains Yangshuo : The cute sales girl Yangshuo : Nap time Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Buffalo Yangshuo : Success in english, success in life Yangshuo : In the fields Yangshuo : Ligthers Yangshuo : Mountains of Guangxi Yangshuo : Paesant smile Yangshuo : Mist on the mountains