More photos from Yangshuo

Yangshuo : Wonderful landscape of karstic mounts Yangshuo : Mountains of Guangxi Yangshuo : Li River Yangshuo : In the fields Yangshuo : Success in english, success in life Yangshuo : Sunset on the mountains Yangshuo : Smiling Yangshuo : Nap time Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Ligthers Yangshuo : Boatman on the Li river