More photos from Xining

Xining : Herd of yaks Xining : Horse in the lake Xining : Dongguan Mosque Xining : Desert Horse rider Xining : Young monk Xining : Nap in the courtyard of the mosque Xining : Prayers flag Xining : Homemade car Xining : Tibetan Grand Ma Xining : Chicken bottoms Xining : Fruits market