More photos from Xining

Xining : Prayers Xining : Lamb trotters Xining : Moon temple Xining : Dongguan Mosque Xining : Chinese Far West Xining : Homemade potatoes chips Xining : Horse in the lake Xining : Chinese Far West Xining : Hui woman with a child Xining : Tibetan Police Xining : Tibetan Grand Ma