More photos from Xining

Xining : Chinese Far West Xining : Hui minority at the market Xining : Stairs Xining : Mosque minaret Xining : Double reflexion Xining : Tibetan Grand Ma Xining : Homemade potatoes chips Xining : Moutain of prayers Xining : Kirgiz sheep keeper Xining : Portrait of a tibetan women Xining : Sanskrit