More photos from Xining

Xining : Qinghai Lake Xining : Moutain of prayers Xining : Mao everywhere (offerings) Xining : Homemade potatoes chips Xining : Poor dog... Xining : Gold teeth Xining : Dongguan Mosque Xining : Stairs Xining : Xining Grand Dongguan mosque Xining : Hui minority at the market Xining : Hui minority