More photos from Xining

Xining : Bored monk Xining : Tibetan Grand Ma Xining : Fruits market Xining : Mosque minaret Xining : Homemade potatoes chips Xining : View on Qinghai Lake Xining : Hui minority Xining : Moon temple Xining : Hui minority at the market Xining : Fruits market Xining : Prayers flag