More photos from Xining

Xining : Prayers Xining : Moon temple Xining : Prayers flag Xining : Chinese Far West Xining : Dongguan Mosque Xining : Hui minority Xining : Horse in the lake Xining : Stairs Xining : Homemade potatoes chips Xining : Mao everywhere (offerings) Xining : Tibetan Grand Ma