More photos from Xining

Xining : Fruits market Xining : Little girl and her peanuts Xining : Xining Grand Dongguan mosque Xining : Sad woman Xining : Tibetan Grand Ma Xining : Yak keeper Xining : Nap in the courtyard of the mosque Xining : Prayers in the mosque Xining : Poor dog... Xining : 2 on my scooter Xining : Dongguan Mosque