cap

8 pictures

Uyghur hat, Kashgar (Xinjiang) Uyghur cap, Kashgar (Xinjiang) The guard, Tianshui (Gansu) The old guy, Jianshui (Yunnan) The man and the burden, Jianshui (Yunnan) The man and the basket, Jianshui (Yunnan) Haggard, Jianshui (Yunnan) Old man with a cap, Lijiang (Yunnan)