hat

3 pictures

The cap, Kashgar (Xinjiang) The straw hat, Jianshui (Yunnan) The singer, Menghai (Yunnan)