man

4 pictures

The balustrade, Lanzhou (Gansu) The reader, Lanzhou (Gansu) The recycler, Tianshui (Gansu) The man and the burden, Jianshui (Yunnan)