window

5 pictures

Through the window, Tianshui (Gansu) Details, Jianshui (Yunnan) thru the window, Lang De (Guizhou) Window on a courtyard, Zhongdian (Yunnan) Ventilation in red, Dali (Yunnan)