truck

1 pictures

transportation, Guangzhou (Guangdong)