poverty

5 pictures

Sad woman, Xining (Qinghai) The picker, Dali (Yunnan) I am selling my peppers, Tianshui (Gansu) The oranges, Guangzhou (Guangdong) Boat People, Hong Kong (Hong Kong)